Inleiding

OverGave neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou, op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken. En met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@praktijk-overgave.nl.

Wie is OverGave

OverGave is eeen praktijk voor psychosynthese, met kantoor en praktijk te Sint Anthonis, Lepelstraat 28. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67877427. Wilfried de Jong is ten aanzien van de verwerking van jou persoonsgegevens door OverGave de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt OverGave jouw gegevens

Hier onder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor OverGave persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens OverGave voor dat specifieke doel gebruikt. Wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door OverGave bewaard worden. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevens stroom.

Gegevens stromen: Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie:

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf (bijvoorbeeld voor de coaching, advies, training e.a.)
Gegevens: NAW, email-adres, telefoonnummer, dossiergegevens, gegevens die tijdens de dienst worden gegenereerd.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie (bijvoorbeeld voor de coaching, advies, training e.a.)
Gegevens: NAW, email-adres, telefoonnummer, betaalgegevens.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: wettelijke termijn van 7 jaar.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

OverGave heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat OverGave gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn bijvoorbeeld je verwijzer, zoals een coach, een therapeut, je maatschappelijk werker, of een werkgever.
In alle gevallen zal die verwijzer voor dat ze jouw gegevens aan mij verstrekken jou om toestemming gevraagd moeten hebben. Wanneer wij gegevens van jou willen delen met verwijzers zijn we verplicht jou vooraf schriftelijke om toestemming te vragen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese algemene verordening gegevens bescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoons gegevens wilt inzien die bij OverGave over je zijn vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek doen bij OverGave. Je kunt verzoeken dat OverGave al je gegevens wijzigt, verbeterd, aangevuld, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om OverGave te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van OverGave of een derde plaats vindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevens overdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van OverGave te verkrijgen. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin jij toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat OverGave daardoor eerder afgesproken diensten niet meer kan leveren.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-overgave.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan, zal steeds gevraagd worden om legitimatie.
We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwijzers en de boekhouder.
Wanneer het nodig is voor uitvoering van het begeleidingstraject, dan is het mogelijk dat geanonimiseerde gegevens uit de gesprekken worden gebruikt voor overleg met collega’s, bijvoorbeeld in supervisie- of intervisiebijeenkomsten. Dit zal alleen gebeuren na het verkrijgen van toestemming van de betrokkene.
Het kan zijn dat OverGave verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn Cookies en hoe gebruikt OverGave deze?

Cookies zijn kleine stukjes tekst of informatie die bij het bezoek van de website van Learn to Live worden meegestuurd in je browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De Cookies die via website van OverGave worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daar opgeslagen staan niet beschadigen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Indien er een vraag is inzake je privacy van persoonsgegevens, adviseren wij je daarom ook de laatste versie van dit statement te bekijken.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over het privacy statement en de wijze waarop OverGave je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@praktijk-overgave.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop OverGave jouw gegevens verwerkt kun je een e-mail sturen naar hetzelfde adres. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegd nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.